BusinessParc Meppel                     

  

     BOUW IS GESTART, NOG ENKELE UNITS BESCHIKBAAR, Oplevering Q2, 2024  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Beheer Business Parc Meppel BV, (BBPM) 
Ezingerweg 70, 7943 AZ  Meppel

Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars van de bedrijfsruimte gelegen aan de Ezingerweg 70, 7943 AZ  Meppel 
(Kadastraal gemeente Meppel sectie C, nummer 4664)

Waar gesproken wordt van ‘eigenaren’ worden steeds alle eigenaren, huurders en gebruikers bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

ARTIKEL 1

BBPM voert het beheer over en draagt de zorg voor het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken. BBPM beslist over het beheer van de openbare gedeelten en de gemeenschappelijke zaken.

ARTIKEL 2

Eigenaars en/of gebruikers van het complex mogen zonder schriftelijke toestemming van BBPM geen veranderingen aanbrengen waardoor de aard van het complex wordt aangetast. Aan het dak en aan al wat tot het complex behoort mogen zonder schriftelijke toestemming van BBPM geen wijzigingen of veranderingen worden aangebracht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BBPM, de constructeur en de architect is het niet toegestaan veranderingen of aanpassingen aan te brengen van constructieve aard, welke tevens een verandering van de vloerbelasting tot gevolg kan hebben. BBPM stelt een “dakplan” vast, waaraan voldaan dient te worden.

ARTIKEL 3

Het is niet toegestaan open vuur te gebruiken, danwel in, op of in de directe omgeving van het gebouw milieugevaarlijke zaken, in de ruimste zin des woords, op te slaan waaronder stank verspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken.

ARTIKEL 4

De eigenaars en/of gebruikers dienen zich te onthouden van criminele activiteiten, het is nadrukkelijk verboden goederen, waren of (synthetische) stoffen te vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, verstrekken, te kweken, te telen of te gebruiken of aanwezig te hebben, als bedoeld in de opiumwet art.1 lijst I en II.

ARTIKEL 5

Iedere eigenaar en/of gebruiker wordt geacht het complex te gebruiken als een goed huisvader en zijn appartementsrecht schoon en schadevrij te houden.

ARTIKEL 6

Voor de afvoer van afval, dient de eigenaar en/of gebruiker zelf zorg te dragen. De gemeenschappelijke ruimten mogen niet worden gebruikt voor opslag.

ARTIKEL 7

Iedere eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor schade, welke wordt toegebracht door een huurder en/of gebruiker van zijn unit.

ARTIKEL 8

Verkoop van het/een appartementsrecht (unit) dient enkel en geheel verzorgd te worden door BBPM. De verkoop van appartementsrechten, garages, opslag of units mogen niet via een makelaar of ander tussenpersoon verlopen. De gehanteerde hoogte van makelaarscourtage (nu 1%) dient nader bepaald te worden, maar zal maximaal de marktconforme waarde bedragen die de NVM makelaars hanteren.

ARTIKEL 9

Verhuur van het/een appartementsrecht (unit) dient enkel en geheel verzorgd te worden door BBPM. De verhuur van appartementsrechten, garages, opslag of units mogen niet via een makelaar of ander tussenpersoon verlopen. De gehanteerde hoogte van courtage (nu 10%) dient nader bepaald te worden, maar zal maximaal de marktconforme waarde bedragen die de NVM makelaars hanteren.

ARTIKEL 10

Alle correspondentie en communicatie aangaande het gehele complex zal worden gevoerd en gericht worden aan BBPM.

ARTIKEL 11

BBPM en de beheerder zijn gerechtigd technische installaties en daken te controleren. Aan deze controle dient de eigenaar en/of gebruiker zijn medewerking te verlenen.

ARTIKEL 12

De parkbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en dient per halfjaar vooraf te worden voldaan. De eigenaren zijn vrij om deze parkbijdrage per jaar vooruit te voldoen.
Voorschot elektra en water dient per kwartaal vooraf voldaan te worden.

ARTIKEL 13

Indien een lid de parkbijdrage niet tijdig voldoet is de beheerder gerechtigd de eigenaar schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek en dient de eigenaar als administratiekosten te voldoen een boete, welke voor zover niet anders is vastgesteld bij deze minstens € 50,- excl. BTW per factuur zal bedragen. Dit is exclusief rente en incasso kosten.

ARTIKEL 14

Storingen aan technische installaties en of andere zaken dienen terstond te worden doorgegeven aan BBPM.

ARTIKEL 15

Het complex heeft een gemeenschappelijke opstalverzekering, waarvan het aandeel in de premie in de parkbijdrage is verwerkt. De eigenaren dienen te voldoen aan de voorwaarden en omschrijving activiteiten, zoals gesteld in de verzekeringspolis.

ARTIKEL 16

Indien activiteiten leiden tot een hogere dan normale premie voor de opstalverzekering, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de eigenaar en/of gebruiker van de betreffende unit.

ARTIKEL 17

Het is niet toegestaan de gemeenschappelijke ruimte of de unit zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- en of andere milieuverontreiniging kan optreden, schade aan het gebouw kan ontstaan of het aanzien van het gebouw kan worden geschaad.

ARTIKEL 18

Het is niet toegestaan aan het gebouw of de unit (en/of grond/hekwerk) reclame of aanduidingen en/of bordjes “te koop” of “te huur” aan te brengen of te doen aanbrengen. Alleen BBPM is gerechtigd tot verkoop en verhuur en derhalve bevoegd hiertoe.

ARTIKEL 19

Het is niet toegestaan aan andere eigenaren, gebruikers en omwonenden overlast of hinder te veroorzaken.

ARTIKEL 20

Het is niet toegestaan elektriciteit en of water te gebruiken voor activiteiten zoals omschreven in artikel 4. Bij vermoeden van overtreding van activiteiten zoals omschreven in artikel 4 is het bestuur gerechtigd de toevoer van elektriciteit en water per direct af te sluiten.

ARTIKEL 21

Het is niet toegestaan auto’s, caravans of andere voertuigen op de bij het gebouw gelegen terreinen en de toegangswegen te stallen of te doen stallen met uitzondering van de daartoe bestemde plaatsen en uitsluitend gedurende de tijdsduur dat de eigenaar en/of gebruiker in zijn unit aanwezig is.

ARTIKEL 22

Bij overtreding van het huishoudelijk reglement zullen eventuele kosten voortvloeiend uit deze overtreding geheel en uitsluitend hoofdelijk worden verhaald op de veroorzaker en/ of de eigenaar van de bij de overtreding betrokken unit.

ARTIKEL 23

Het administratieve beheer is volledig voor rekening van BBPM.

ARTIKEL 24

Iedere eigenaar en gebruiker dient er voor zorg te dragen dat de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken die zich in zijn privé gedeelte bevinden te allen tijde goed bereikbaar zijn. Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot een ander privé gedeelte of met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of de gemeenschappelijke zaken, de toegang tot of het gebruik van een privé gedeelte naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, is iedere desbetreffende eigenaar en gebruiker verplicht hiertoe zijn toestemming en medewerking te verlenen.

Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de eigenaar van het andere appartementsrecht voldaan aan BBPM.

De eigenaars en de gebruikers zijn verplicht een medewerker, beheerder of onderaannemer en/of aan te wijzen personen van BBPM toegang tot de privé gedeelten te verschaffen, wanneer dit voor de vervulling van zijn taak of opdracht van BBPM noodzakelijk is.

ARTIKEL 25

Op het terrein mag uitsluitend stapvoets (maximaal vijf kilometer per uur) worden gereden.

ARTIKEL 26

Het parkeren op de binnenruimte is ten strengste verboden. Er mag enkel op de daartoe aangegeven parkeerplaatsen geparkeerd worden. Er is een wegsleep regeling van kracht indien BBPM daarvan gebruik wenst te maken. Deze kosten hiervan zijn volledig voor rekening van de eigenaar of huurder van het voertuig of de desbetreffende unit.